Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » ara t rma i sistemleri hava ta mac l


To Go Way, Ross Sistemleri!
Ross Sistemleri bugün sadece bir kez katý karlý satýcý bir gölge olmasýna raðmen, güç durumdaki yönetimi azim için övgü hak ediyor ve böylece yarýþta kalan, art arda üçüncü karlý çeyrek çekerek.

ara t rma i sistemleri hava ta mac l   toplam gelirler         11.300.000 $ olarak çeyrek için de 16.400.000 $% 31 geriledi         önceki yýlýn çeyreðinde, 49.500.000 $ olarak yýl için ise toplam gelir         önceki yýl 80,0 $ milyon (Bakýnýz Þekil 2) 38% gerilemiþtir.         net dönem zararý daha az göre, 0.800.000 $ oldu         Önceki yýl 9,7 milyona net zarar. Daha fazla         önemlisi, faiz öncesi kâr, vergi ve amortisman         (FAVÖK) FAVÖK (4,9 $) Devamı…
Sağlık Hizmetleri Sektörü için Resim Arşiv Komünikasyon Sistemleri (PACS)
PACS (Picture Archiving Communication System) manages the storage and display of digitized diagnostic images such as x-rays, CT Scans, and ultrasounds for use by radiologists and other clinicians.
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » ara t rma i sistemleri hava ta mac l


Microsoft Perakende Sistemleri
Satýþ ve Microsoft Perakende Yönetim Sistemi Microsoft Noktadan küçük ve orta ölçekli özel perakende iþletmeler için satýn alma çözüm paketinin tam bir noktasý saðlar. 2005 yýlýnda piyasaya çýkan, Satýþ Microsoft Noktadan Microsoft daha fazla perakende pazar nüfuz saðladý.

ara t rma i sistemleri hava ta mac l  için artan talep üzerine class=articleParagraph> (IT), Microsoft teklifler iki perakende paketler: Microsoft Perakende Yönetim Sistemi (RMS) ve Satýþ Microsoft Noktadan (POS). Microsoft Perakende Yönetim Sistemi bir maðaza içinde veya maðazalar zinciri operasyonlarýný yönetmek için satýþ çözüm entegre bir noktasý ile küçük ve orta ölçekli iþletmeler perakendeciler saðlar. Satýþ Microsoft Noktadan günlük iþ görevleri ile yardýmcý olan bir uygulama ile tek maðaza Devamı…
Perakende Sistemleri: A Primer
Bir perakende bilgi sisteminin temel bileþenleri envanter yönetimi, envanter optimizasyonu, gelir yönetimi, satýþ yönetimi ve raporlar ve sorular vardýr. Olmayan temel bileþenleri finans, tedarik zinciri yönetimi, kurumsal kaynak planlamasý, müþteri iliþkileri yönetimi ve depo yönetim sistemleri içerebilir.

ara t rma i sistemleri hava ta mac l  zamanda perakende ERP sistemleri olarak bilinen bu sistemler, perakendecilerin çoðunluðu yönetmek ve günlük görevleri desteklemek için güvenmek bunun üzerine kurumsal arka ofis yazýlým çözümleri vardýr. aþaðýdaki makale perakende ve çekirdek ve perakende ERP sistemlerinin temel olmayan alanlarda hem genel bir bakýþ saðlar. Perakende Genel Bakýþ büyük þirketler tarafýndan alýþveriþ merkezleri ve büyük bir kutu perakendecilerin yaratýlmasýna, küçük iþletme sahipleri Devamı…
Üretim Uygulama Sistemleri nelerdir?
Bir üretim yürütme sistemi (MES) planlanan üretim gereksinimleri olay by-olay, gerçek zamanlý yürütme saðlayan iþ süreçlerinin topluluðu olarak tanýmlanabilir. Ancak, kurumsal kaynak planlama sistemleri ile pazar belirsizlik ve fonksiyonel örtüþme bir MES bir kurumsal getirebilir ne belirsiz.

ara t rma i sistemleri hava ta mac l  ve farklý millet farklý anlamlara gelir. Bitki yürütme yazýlým endüstrisi bir dizi yaygýn olarak kullanýlmasýna raðmen, nadiren benzer tarif, ve iþlevleri hemen hemen hiç aynýdýr edilir. bir elektronik kesikli üretim tesisinde kullanýlan bir yürütme sistemi sadece bir gýda iþleme fabrikasýnda kullanýlan bir kavram olarak benzer, ve bu bir ilaç ya da kimyasal üreticisi tarafýndan kullanýlan önemli ölçüde farklýlýk. Zaman ve deneyim bir dar-ve-derin strateji izlemeye ve Devamı…
Java Perk Legacy Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri mi?
Intentia eski sistemler müthiþ ve deðiþtirmeden, fonksiyonel geliþtirmeleri ve uzaktan eriþim için artan talebi karþýlamak için kurumsal kaynak planlama sistemi, Movex, içine Java koymuþtur. Ancak, kullanýcýlar geçiþ yapmaya hazýrýz?

ara t rma i sistemleri hava ta mac l  musun? Java Movex geçiþ yaparak , yazýlým Web kullanýcýlarý uzaktan baðlantýyý saðlayan, etkin olmuþtur. Önce, uzaktan bilgisayar için yalnýzca diðer gerçekçi bir çözüm Citrix ile veya Microsoft Terminal Hizmetleri (MTS) oldu. Ayrýca, 2003 yýlýnda, bir portal platformu Movex Ýþyeri Movex paketine genel olarak mevcut yapýldý çaðýrdý. Bir tarayýcý tabanlý kullanýcý arayüzü ve portal olarak hizmet veren ek olarak, Ýþyeri, 4.000 önceden iþ rolleri ve bilgi akýþý Devamı…
Kurumsal Sistemleri Uygulama sonrasý Çeviklik: Bir Analiz
Her iþ sürekli deðiþir bu yana çok az sayýda þirket gerçekten, "standart" ürünler olarak standart yazýlým uygulamalarý çalýþtýrmak. Aslýnda bu þirketler ulaþmak isteyen çeviklik kendi kurumsal sistemlerin sertliði ile doðrudan çatýþma içinde olduðunu bulduk.

ara t rma i sistemleri hava ta mac l  geliþmeler dikey sektör uzantýlarý arasýnda; teknik mimari sürekli iyileþtirilmesi, eðitim, dokümantasyon, uygulama ve süreç tasarým araçlarý; sürekli ürün geliþtirmeleri, global destek ve yazýlým, hizmetler geniþ bir liste, ve teknoloji ortaklarý. Iyi bir örnek SAP nin uygulama yönetimi platformu, SAP uygulamalar portföyleri yönetmek için geliþtirilmiþ süreçleri ve araçlarý sunar SAP Solution Manager , olabilir. SAP araçlarý, entegre içerik, hizmet ve en iyi Devamı…
Onun E-Ticaret Geçiþ sýrasýnda Kýrmýzý içine Symix Sistemleri 'Fiþ
20 Nisan'da, Symix Systems, Inc 31 Mart 2000 tarihinde sona eren üçüncü çeyrekte ve dokuz ay mali sonuçlarýný açýkladý. Faaliyet zararý Þirket, e-iþ operasyonlarýný devam yatýrým ve Y2K-neden yavaþlamanýn ardýndan geleneksel kurumsal sistemleri pazarýnýn gecikmeli ribaund atfedilir.

ara t rma i sistemleri hava ta mac l  Etkinlik         Özet         Olarak þirketin Web sitesinde basýn açýklamasýnda bildirilen, 20 Nisan tarihinde,         Symix Systems, Inc üçüncü çeyrek mali sonuçlarýný açýkladý         ve dokuz ay 31 Mart 2000 sona erdi. Çeyrek için ise toplam gelir         geçen yýlýn ayný dönemi boyunca raporlanan ile karþýlaþtýrýlabilir olduðunu, Þirket         çeyrek için 1,2 milyon ABD Dolar veya $ 0.16 lýk bir faaliyet zararý Devamı…
Havacýlýk Sektöründe CMMS
Detaylý bakým, onarým ve revizyon uzmanlaþmak piyasada birçok CMMS sistemi vardýr. Bir havayolu için bir sysems seçerken, karar vericiler dikkatli olmak zorunda.

ara t rma i sistemleri hava ta mac l  ve daha iyi seçenekler aramaya zorunda kalýyor. Bilgi teknolojilerindeki geliþmeler (IT) kurumsal kaynak planlamasý geliþtirilmesi kaldýraçlý var (ERP), iþ süreçleri yönetimi (BPM), kurumsal süreç yönetimi (CPM) ve bilgisayarlý bakým sistemleri (CMMS). Bu çözümler genel amaçlar için tasarlanmýþ olmasýna raðmen, bazý özellikler çok özel kuruluþlara uygulanabilir. Çözümlerinin sayýsý artýyor olsa da, henüz, havacýlýk sektöründe özellikle kullanýlabilecek sadece Devamı…
Syncra Sistemleri Kimberly-Clark Clean Up yardýmcý olur
Diðer yazýlým satýcýlarý pazar CPFR araçlarý raðmen, Syncra Sistemin satýcý tarafsýzlýk o ayrý kýlan.

ara t rma i sistemleri hava ta mac l  zeka 2009 bilgi yönetimi araçlarý , iþ zekasý sistemleri , iþ zekasý Blog , rekabetçi istihbarat , php bilgi yönetimi , pazarlama istihbarat , bilgi yönetimi kamu sektörü /> Syncra Sistemleri Kimberly-Clark Clean Up yardýmcý olur Steve McVey - Temmuz 5, 2013 Read Comments Syncra Sistemleri kadar Kimberly-Clark Temiz yardýmcý olur          S.         McVey         - Ekim         9, 2000 Etkinlik         Özet         Cambridge, Devamı…
Mills SCM Yazýlým
Özellikle metal ve ambalaj sektöründe deðirmen ürünlerine olan talep hýzla büyüyor. Bu, bu sektörlerde müþterilerinin ihtiyaçlarýný karþýlamak yazýlým satýcýlarý için iyi bir fýrsat sunuyor. Ancak bu sektörlerde bu yazý boyunca tartýþýlmýþtýr bazý özel gereksinimleri vardýr. Planlama ve fabrikalarý sanayi için üretim, taþýma, daðýtým vb yürütme yapar tedarik zinciri yönetimi yazýlým, bu eþsiz gereksinimleri ele almalýdýr.

ara t rma i sistemleri hava ta mac l  teknolojisi tedarik zinciri yönetimi araçlarý , tedarik zinciri yönetimi ulaþým , tedarik zinciri yönetimi , tedarik zinciri optimizasyonu , tedarik zinciri süreçlerini , tedarik zinciri tedarik , tedarik zinciri yazýlým , tedarik zinciri stratejisi fabrikasý sanayi , deðirmen sanayi , deðirmen teknoloji endüstrisi , Deðirmencilik , fabrikalarý Endüstri , fabrikalarý sanayi , kaðýt fabrikasý sanayi , çelik fabrikasý sanayi , Konu fabrikasý sanayi /> Mills SCM Yazýlým Ashfaque Devamı…
Symix Sistemleri: Müþterileri için KOBÝ'lerin Odak kaydýrma
Symix diðer iki önde gelen orta piyasa satýcýlarý kendi SyteAPS eriþmek için Symix ile özel Ar-Ge ve lisans anlaþmalarý bu orta piyasa iþletmelere kadar çekici olduðu kanýtlanmýþtýr geniþletilmiþ ERP kavramý (CSRP), yaratýcýsý olarak kabul edilir . Son derece rekabetçi bir ortama raðmen, biz Symix Sistemleri Küçük-to-Orta Ölçekli Ýþletmeler içinde kesikli üretim ve daðýtým (KOBÝ) için ürünün çekiciliði dayalý, önümüzdeki 3 yýl içinde gelirlerinde 250 milyon dolar ulaþacaðýný tahmin.

ara t rma i sistemleri hava ta mac l  firma   PC ler için, MCS-2 olarak adlandýrýlan ve UNIX tabanlý Üretim Kaynak Planlamasý ile takip   1986 yýlýnda (MRP II) yazýlýmý. Symix 1991 yýlýnda halka arz ve 1990 larýn baþýnda,   Þirket sadece yazýlým ve destek hizmetleri odaklanmak donaným satýþ düþtü.   SYMIX V4 adý verilen bir istemci-sunucu tabanlý ERP ürün 1992 yýlýnda tanýtýldý. Içinde   1994, Þirket Belçika yazýlým geliþtirici ile bir ortak giriþim içine girdi   Avrupa þirketleri için Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z Others