Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » ara t rma i sistemleri havac l k ve savunma


To Go Way, Ross Sistemleri!
Ross Sistemleri bugün sadece bir kez katý karlý satýcý bir gölge olmasýna raðmen, güç durumdaki yönetimi azim için övgü hak ediyor ve böylece yarýþta kalan, art arda üçüncü karlý çeyrek çekerek.

ara t rma i sistemleri havac l k ve savunma   toplam gelirler         11.300.000 $ olarak çeyrek için de 16.400.000 $% 31 geriledi         önceki yýlýn çeyreðinde, 49.500.000 $ olarak yýl için ise toplam gelir         önceki yýl 80,0 $ milyon (Bakýnýz Þekil 2) 38% gerilemiþtir.         net dönem zararý daha az göre, 0.800.000 $ oldu         Önceki yýl 9,7 milyona net zarar. Daha fazla         önemlisi, faiz öncesi kâr, vergi ve amortisman         (FAVÖK) FAVÖK (4,9 $) Devamı…
Sağlık Hizmetleri Sektörü için Resim Arşiv Komünikasyon Sistemleri (PACS)
PACS (Picture Archiving Communication System) manages the storage and display of digitized diagnostic images such as x-rays, CT Scans, and ultrasounds for use by radiologists and other clinicians.
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » ara t rma i sistemleri havac l k ve savunma


Sayýlarla Depo Yönetim Sistemleri
Bu depo yönetim sistemleri (WMS) gelince, istatistikleri þok edici ve düþündürücü her ikisi de. Eðer WMS satýcýlarýnýn pazarlama broþürleri bu istatistikleri görmüyorum raðmen, size bir WMS satýn almadan önce onlar hakkýnda düþünmek gerekir.

ara t rma i sistemleri havac l k ve savunma  Depolar etrafýnda inþa edilir numaralarý-gelen tesisin kare görüntüleri, bu stok saklama birimi sayýsý stok için gereken kaç satýr raf Sayfadan (SKU ), bir günde bir tesisi yoluyla iþlenen sipariþ miktarý için tüm yol. Bu makale depo yönetim sistemleri (WMS) Eðer pazarlama broþür veya WMS satýcýlarýnýn reklamlarda görmüyorum iliþkili rakam alýr ve satýn alma ve bir WMS uygulamaya baþlamadan önce düþünce alýr. Eðer televizyon izlemek ise , sen CBS aþina olabilir Devamı…
Microsoft Perakende Sistemleri
Satýþ ve Microsoft Perakende Yönetim Sistemi Microsoft Noktadan küçük ve orta ölçekli özel perakende iþletmeler için satýn alma çözüm paketinin tam bir noktasý saðlar. 2005 yýlýnda piyasaya çýkan, Satýþ Microsoft Noktadan Microsoft daha fazla perakende pazar nüfuz saðladý.

ara t rma i sistemleri havac l k ve savunma  için artan talep üzerine class=articleParagraph> (IT), Microsoft teklifler iki perakende paketler: Microsoft Perakende Yönetim Sistemi (RMS) ve Satýþ Microsoft Noktadan (POS). Microsoft Perakende Yönetim Sistemi bir maðaza içinde veya maðazalar zinciri operasyonlarýný yönetmek için satýþ çözüm entegre bir noktasý ile küçük ve orta ölçekli iþletmeler perakendeciler saðlar. Satýþ Microsoft Noktadan günlük iþ görevleri ile yardýmcý olan bir uygulama ile tek maðaza Devamı…
Perakende Sistemleri: A Primer
Bir perakende bilgi sisteminin temel bileþenleri envanter yönetimi, envanter optimizasyonu, gelir yönetimi, satýþ yönetimi ve raporlar ve sorular vardýr. Olmayan temel bileþenleri finans, tedarik zinciri yönetimi, kurumsal kaynak planlamasý, müþteri iliþkileri yönetimi ve depo yönetim sistemleri içerebilir.

ara t rma i sistemleri havac l k ve savunma  zamanda perakende ERP sistemleri olarak bilinen bu sistemler, perakendecilerin çoðunluðu yönetmek ve günlük görevleri desteklemek için güvenmek bunun üzerine kurumsal arka ofis yazýlým çözümleri vardýr. aþaðýdaki makale perakende ve çekirdek ve perakende ERP sistemlerinin temel olmayan alanlarda hem genel bir bakýþ saðlar. Perakende Genel Bakýþ büyük þirketler tarafýndan alýþveriþ merkezleri ve büyük bir kutu perakendecilerin yaratýlmasýna, küçük iþletme sahipleri Devamı…
Küçük Satýcýdan Yarýþmasý
Küçük uzman saðlayýcýlarý bakmak için bir nedeni Ýsveç merkezli Jeeves Bilgi Sistemleri AB devam eden baþarýdýr. Hatta en büyük oyuncular zorluklarý ve Jeeves odaklý ve yenilikçi seviyor gelen itici güçler kabul.

ara t rma i sistemleri havac l k ve savunma  uzman saðlayýcýlarý ile ilgili olarak, bunun bir örneðidir Ýsveç merkezli Jeeves Bilgi Sistemleri AB devam eden baþarýsý ( JIS ). Bu Kullaným Koþullarý Uyum serisi. Binbaþý Bayiler Bölüm olan Basitçe söylemek gerekirse, Jeeves geliþtirir ve esnek ve teknolojik olarak geliþmiþ iþ sistemleri saðlar. Bu kullanýcý toptan ve perakende imalat, ve servis ve bakým sektörleri için akýllý iþ uygulamalarý (sloganý soruyu bilmeden önce Jeeves cevabýný bilir akla getiren) Devamı…
GMAC NEON Sistemleri Gölge Doðrudan ile Legacy veri Web-saðlar
GMAC müþteri self-servis platformlarý desteklemek için mevcut BT varlýklarýnýn þirket çapýnda web etkinleþtirme için bastýrýyor. NEON Sistemleri 'Gölge Doðrudan ürün onlarý gerçek zamanlý internet ortamýnda eski ADABAS veritabanlarýna eriþim saðlar.

ara t rma i sistemleri havac l k ve savunma  modernizasyon , 400 modernleþme olarak , veri göç yazýlým , eski göç , 400 göç ​​, veritabaný göç aracý antepartum ve intrapartum fetal izleme , ana göç , veri taþýma araçlarý , mevcut sistem entegrasyonu , VSAM göç /> GMAC NEON Sistemleri Gölge Doðrudan ile Legacy veri Web-saðlar M. Reed - Temmuz 5, 2013 Read Comments GMAC Web saðlar NEON Sistemleri Gölge Doðrudan ile Legacy Veri          M.         Reed          - Mart         5 2001 Devamı…
Canlandýrýcý Legacy Sistemleri Blessing ve Curse
Mevcut ve potansiyel müþterilere ikram problemlidir. Onlar güvenilir ve potansiyel müþteriler en son teknolojileri ve hýzlý daðýtým istiyorum çünkü mevcut müþteriler genellikle eski sistemler deðer. , Baþ baðýmsýz yazýlým satýcýlarý sürekli geliþtirmeleri sunuyor ve özel uzantýlarý sunmak.

ara t rma i sistemleri havac l k ve savunma   bir çekiç ve örs arasýnda kendini bulur . Bir yandan, mevcut müþterileri sadece ve büyük yýkýcý teknoloji vardiya olmadan iþtah açýcý ýsýrýk boyutu uygulama güncellemeleri ile mevcut bilgi teknolojisi (BT) varlýklarýný korumak istiyoruz. Öte yandan, yeni müþteriler kazanmak için, her ISV zengin iþlevsellik ve hýzla uygulanmasýný izler, en son ve en modern teknolojileri özelliði sahip olmasý gerekir. Bu köprü için, pek çok önde gelen satýcýlarý evrim yerine Devamı…
Sizin Depo Woes çözün nasýl
Bugün üretici ve distribütör kendi depo ve tedarik zinciri faaliyetlerinin sürekli yüksek performansta çalýþma saðlamak için çok büyük baský altýndadýr. Herhangi bir yenilik yapýlabilir Ama önce, ilk önce bir depo yönetim geliþtirme stratejisi geliþtirmelidir.

ara t rma i sistemleri havac l k ve savunma  içinde hem de tedarikçileri arasýnda daha etkin ve entegre bir þekilde çalýþmalarýný saðlayacak bir strateji geliþtirmelidir. bu zorluklarýn kaynaklarýný belirleyerek baþlayalým. Depo Woes katkýda faktörler dýþýnda Küresel Faktörü bu gün herhangi bir gazete Pick up ve dünya haberleri bölümünü okuyun. Ne göreceksiniz birçok iþletme bugün küresel ekonomi ve üreticiler uyum için çaba sarf ediyor ve distribütörlerin istisna olmasýdýr. Daha katý rekabet ve Devamı…
Mills SCM Yazýlým
Özellikle metal ve ambalaj sektöründe deðirmen ürünlerine olan talep hýzla büyüyor. Bu, bu sektörlerde müþterilerinin ihtiyaçlarýný karþýlamak yazýlým satýcýlarý için iyi bir fýrsat sunuyor. Ancak bu sektörlerde bu yazý boyunca tartýþýlmýþtýr bazý özel gereksinimleri vardýr. Planlama ve fabrikalarý sanayi için üretim, taþýma, daðýtým vb yürütme yapar tedarik zinciri yönetimi yazýlým, bu eþsiz gereksinimleri ele almalýdýr.

ara t rma i sistemleri havac l k ve savunma  teknolojisi tedarik zinciri yönetimi araçlarý , tedarik zinciri yönetimi ulaþým , tedarik zinciri yönetimi , tedarik zinciri optimizasyonu , tedarik zinciri süreçlerini , tedarik zinciri tedarik , tedarik zinciri yazýlým , tedarik zinciri stratejisi fabrikasý sanayi , deðirmen sanayi , deðirmen teknoloji endüstrisi , Deðirmencilik , fabrikalarý Endüstri , fabrikalarý sanayi , kaðýt fabrikasý sanayi , çelik fabrikasý sanayi , Konu fabrikasý sanayi /> Mills SCM Yazýlým Ashfaque Devamı…
Bir Konumlandýrma Süreç Ürün Pazarlama Yöneticileri daha fazlasý yardýmcý olur
Ürün pazarlama yöneticileri sürekli rekabet öncelikleri dengelemek için, þirketlerin klonlama, ürün pazarlama yöneticilerinin bir yolu olarak resmi bir konumlandýrma iþlemi uygulanmasý düþünmelisiniz. Gerekçe belge ve mesaj stratejileri pazarlama ve satýþ için bu transferi ürün bilgisi araçlar haline.

ara t rma i sistemleri havac l k ve savunma  belge , ürün bilgisi yarar ifadeleri destekleyen , mesaj stratejisi , mesajlaþma /> Bir Konumlandýrma Süreç Ürün Pazarlama Yöneticileri daha fazlasý yardýmcý olur Lawson Abinanti - Temmuz 5, 2013 Read Comments iþ en iþ az (B2B) yazýlým þirketleri, ürün pazarlama az sayýmý ile daha fazlasýný yapmak için soruluyor. Rekabet sorunlarý, müþteri ihtiyaçlarýný ve ürün yönetimi ihtiyaçlarýný üstünde kalmak için günde yeterince saat yok. Ve izin, pazarlama ile ilgili her Devamı…
Oracle, Orta-Piyasa Quest BPA Sistemleri Enlist
Austin, Teksas - BPA SÝSTEMLERÝ (www.bpasystems.com), dinamik üretim ve daðýtým þirketleri için iþ süreçleri otomasyonu çözümlerinin lider geliþtiricisi, onun amiral gemisi ürünü BP LINK / SC için orta Oracle'ýn yeni çözümü ile entegre olacaðýný duyurdu ölçekli þirketler, FastForward (SM) Daðýtým (RPM) (Hýzlý Önceden yapýlandýrýlmýþ Model). Alma hýzlandýrmak için BP LINK / SC entegrasyonu ile, barkod ve veri toplama teknolojisini kullanarak envanter ve nakliye iþlemleri, Oracle'ýn FastForward Daðýlýmý (RPM), sabit-zaman, sabit fiyat mevcuttur toptan daðýtým için tek kurumsal sýnýf bir çözümdür

ara t rma i sistemleri havac l k ve savunma  ve veri toplama teknolojisini kullanarak. Kehanet   anlaþma olan FastForward çözümler satýþýnýn artmasýna yol umuyor   yýllýk gelirlerinde $ arasýnda 50 $ 500 milyon þirket. Pazar   Darbe BPA Sistemleri   orta pazar onun peþinde Oracle katýlmak için son satýcýsýdýr. 8,8 $   milyar ERP satýcý küçük þirketler ikna muazzam bir meydan okuma ile karþý karþýya   onun monolitik uygulama paketi ve mimarisi üzerinde çoðaltýlmýþ olabilir   daha küçük ölçekli. Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z Others